Gwoź­dziem Malo­wa­ne

Nowo­cze­sna
reno­wa­cja mebli
holen­der­skich

MEBLE DREWNIANE

Ele­ganc­kie meble
z pomy­słem, któ­re upięk­szą każ­de wnę­trze

Odkry­wa­nie, na nowo, natu­ral­nej uro­dy drew­na jest dla nasze­go Zespo­łu wiel­ką rado­ścią.
Zobacz­cie jak odna­wia­my meble, aby roz­bły­sły szla­chet­nym bla­skiem, zdo­biąc każ­de wnę­trze.
Reno­wa­cja mebli z drew­na jest naszą pasją, może­my łączyć uko­cha­ne kolo­ry z nowo­cze­snym desi­gnem.
Nowy wymiar funk­cjo­nal­ny mebli, któ­re spro­wa­dza­my z Holan­dii, to połą­cze­nie szla­chet­nej ele­gan­cji z wygo­dą użyt­ko­wa­nia.

ODNAWIANIE MEBLI

Zachwyć się naszy­mi pomy­sła­mi

USŁUGA PIASKOWANIA

Pia­sko­wa­nie mebli
oraz wypo­sa­że­nia domo­we­go

Z myślą o wyrę­cze­niu Was w tym mozol­nym i cza­so­chłon­nym, ale naj­waż­niej­szym eta­pie odno­wy jakim jest  OCZYSZCZANIE ZE STARYCH POWŁOK ofe­ru­je­my usłu­gę pia­sko­wa­nia.

Ofe­ru­je­my pia­sko­wa­nie mobil­ne (z dojaz­dem do klien­ta) lub sta­cjo­nar­ne. Pia­sko­wa­nie mebli, to kuszą­ca pro­po­zy­cja dla każ­de­go, kto chce odświe­żyć i odmie­nić meble.

Z pew­no­ścią wie­lu z was ma chę­ci i zdol­no­ści aby doko­nać meta­mor­fo­zy w swo­im domu, ale nie­ko­niecz­nie dużo cza­su — dla­te­go gorą­co zachę­ca­my do kon­tak­tu.

ZESPÓŁ TWORZĄ

Wygod­nie i lokal­nie. Zleć nam usłu­gi. Zobacz jak może­my upięk­szyć każ­de wnę­trze!

agnieszka-meble-drewniane-zespol-Gwozdziem-malowane-piaskowanie-mobilne-renowacja-mebli-ostrow

Agniesz­ka

ARTYSTYCZNA STYLIZACJA MEBLI
filip-meble-drewniane-zespol-Gwozdziem-malowane-piaskowanie-mobilne-renowacja-mebli-ostrow-3

Karol

PIASKOWANIE MOBILNE I STACJONARNE
filip-meble-drewniane-zespol-Gwozdziem-malowane-piaskowanie-mobilne-renowacja-mebli-ostrow-2

Filip

ZŁOTA RĄCZKA

KONTAKT

Zleć nam odno­wie­nie mebli!

GWOŹDZIEM MALOWANE SP. Z O.O.
  • 726 401 150
  • Ostrów 67, 39–103 Ostrów